چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۴، ۱۳۹۳

 
بادرودهای بیکران به رفقا

پس ازمدتهای طولانی ازعدم فعالیت سایت سازمان مخفی ایران بدلیل خروج رفقای فدایی خلق ازجمهوری تاجیکستان به یکی ازکشورهای امن دراروپای شرقی٬ سایت رسمی سازمان مجدداًفعالیت خودراآغازمی کندودرانتشارات بعدی خود٬حوادث رخ داده شده درسازمان مخفی ایران راتوضیح خواهیم داد

_______________

جهت آغازفعالیت جدیدسایت
فرارسیدن سالگردحماسه سیاهکل گرامی یاد
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر