چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

رفقای گرامی بادرود

پژواگ-بخش تبلیغاتی وانتشاراتی سازمان مخفی ایران
باپوزش ازدیرکرددرامرفعالیتهای  تبلیغاتی وسیاسی این بخش
 
باتوجه به فعالیت رفقای زحمتکشِ عضوکمیته خارج ازکشورسازمان دراطاق گفتگوی متعلق به کمیته شمال-ببرهای مازندران:اطاق ایران جنگ مسلحانه درفضای اینترنتی پالتالک،بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران پابپای برنامه های اطاق،برنامه های انتشاراتی خودراپیش خواهدبرد.بدین جهت ازکلیه رفقای فدائی خلق ومدافعان جنگ مسلحانه تنهاراه نابودی حکومت ننگین ملایان دعوت بعمل می آوریم که دربحثهاوگفتگوهای این اطاق گفتمان شرکت کنند
 
باامیدبه آزادی کامل ایران گرامی
آدرس  اطاق گفتگودرپالتالک
 
paltalk-asian&pacific-iran-farsi
 
room:iran jange mosalahaneh dar iran
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر