چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۰۹، ۱۳۹۲

بادرودهای فراوان-بخش اینترنتی وتبلیغاتی سازمان مخفی ایران

توضیحاتی درامرعدم فعالیت بخش اینترنتی سازمان

پژواگ
 

متاسفانه به دلایل ومسائل امنیتی که برای رفقای مابویژه رفیق بیژن مسئول سازمان درجمهوری تاجیکستان،پیش آمدباعث آن شدکه هم ازکلیه امکانات ارتباطی وانتشاراتی وسرانجام مجبوربه ترک کشورتاجیکستان واقامت درمکانی دیگرشدیم
باآغازشورشهای ملی ومردمی درکشورهای عربی تحت عنوان بهارعربی،سازمان مابااعلام موضع سیاسی خوددرقبال دولت دیکتاتوری-فاشیستی-دینی آقای امام علی رحمان،باعث شکایت تعدادی ازبستگان این علی خامنه ای دوم وسپس کاربه دادگاههای حقوقی وسیاسی کشید.هرچندکه آن دادگاه فاشیستی-مذهبی نتوانست حریف دلایل حضورمادرجمهوری تاجیکستان شود.امامشکلات خروج ازاین سرزمین آغازشد.یکی ازدلایل عدم فعالیت بخش اینترنتی دراین مدت نیزهمین بودنجات جان رفیق بیژن مسئول سازمان مخفی ایران
اماخوشحال بودیم که اطاق گفتگوی سازمان دردنیای اینترنتی پالتالک اطاق ایران جنگ مسلحانه درایران توسط رفقای سازمان درکمیته خارج بخش عظیمی ازبرنامه های تبلیغاتی بخش اینترنتی سازمان راپیش می برد.ماضمن پوزش مجددازهمه مشتاقان وبلاگ سازمان،بابت عدم فعالیت طی دوماه گذشته وباامیدبه آنکه مشکل دیگری به میان نیاید،به فعالیت تبلیغاتی وانتشاراتی خودآغازوادامه خواهیم داد


باسپاس مجددازهمه رفقا-پژواگ:مسئول بخش اینترنتی یازمان مخفی ایران

___________________________

درج بخشی ازنظرات
 
درود بر شما رفقای گرامی : شما به درستی نوک تیز حمل راانتخاب کردید ، یعنی مبارزه با روزیونیسم وبرداشتن نقاب دروغین مارکسیسم وافشاه چهر کریه اینان . دراین راه ما تنی چند از علاقمندان به جنبش چپ وظیفه خود دانسته تادست در دست شما همانطورکه وظیفه هر انقلا بی است با شما همراه باشیم . تا شاید دراین روند هرچه بیشتر خائین اکثریتی وتوده ای های مرتد افشا شوند . این خائنین دستا نشان به خون کمونیستها وانقلا بیون جان برکف وبهترین فرزندان این مرزو بوم آغشته است ، این خائنین باید بدانند که ما با صدای رسا اعلام میکنیم { نه فراموش میکنیم ونه خواهیم بخشید } ما این پیمان را با آشک آن کودکی که هنوز چشم براه وبا مادری که هنوز منتظر است بسته ایم.شما نه تنها خیانت به پرولتاریا میکنید بلکه بلحاظ ماهیت طبقاتیتان فردا که اربا با نتا ( جمهوری ننگ اسلامی) بدست توانای طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان به کورستان تاریخ روانه شوند شما خائنین به خلق را هم همراه آنها روانه خواهیم کرد به امید آن روز ادامه دارد on ماازحزب توده وسازمان اکثریت متنفریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر