چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

فروردین ۰۷، ۱۳۹۲

تحریم انتصابات فرمایشی نه.تخریب کامل مضحکه های ملایان

بانزدیک شدن به مضحکه هاوسیرک بازیهای آخوندی چون انتخابات ریاست جمهوری ملایان حاکم برایران که چون سیرکهای نمایشی،تنهاپالان وچاپارعوض اماسوارکارهمان سوارکارقبلی ست،چه بسابه دفعات مختلف ازطرف بخشی ازسخنوران الاف وبیکار،تحریم وتنهابرروی کاغذپاره های سیاسی،محکوم شد،امااین باراین مضحکه وشوهای آخوندی نه تحریم ومحکوم بلکه درکلیت آن،تخریب کامل خواهدشد
تخریب اماکنی که درآن صندوق گدائی آراازمردم ستمدیده ایران که جانشان به لب رسیده ودرانتظارنابودی کامل حکومت ننگین اسلامی بسرمی برند...واینگونه مضحکه های آخوندی تنهاباانفجاربمبهاونابودساختن آنهاامکان پذیرخواهدبودنه باشعاروحرفهای گزاف وبیهوده ونه حتی باتحریمهای احمقانه سیاسی.بلکه تنهاباانفجارمکرر،وسیع ودرسطحی گسترده ،حتی درسراسرایران
باانفجاراماکنی که قصدادامه مضحکه های آخوندی رادارند،به تخریب کاملِ انتصابات فرمایشی اقدام ودرراستای نابودی کامل حکومت ننگین ملایان،مسلح وبرای جنگ مسلحانه وسراسری حاضروآماده شویم
استقبال ازانتصابات فرمایشی آخوندهابابمب ودینامیت وتخریب کامل صندوقهای رای گیری مرحله ای ازعملیاتهای ایذائی چریکهای مسلح فدائی خلق درسازمان مخفی ایران خواهدبود

حوزه هاواماکن رای گیری آخوندهارامنفجرخواهیم کرد
تنهاراه رهائی جنگ مسلحانه است.مردم مسلح شوید
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر