چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

مریم عضدانلو-بیمارروانی

ازدیدگاه این بیمارروانی،همه چیزبه سقف برمی گردد.

ماکه نفهمیدیم این بیمارروانی چه می گویدوبلاخره چه منظوری داشت،تنهاچیزی که فهمیدیم دوکلمه بود:سقف وچتر...دوستانی که استاددرزبان فارسی وادبیات هستند،اگرتوانستندحرفهای این خانم رابرای ما،قابل تفهیم کنند،البته جزسقف وچتررا
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر