چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۱، ۱۳۹۱

خبر

 

 
........................................................
 
بی هیچ شک وتردیدی دراین گفتگو،شرکت ودراین اطاق گفتگو،حضورخواهیم یافت
سازمان مخفی ایران
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر