چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۳۰، ۱۳۹۱

نوروزتان همیشه گرامی گرامی وبهاران خجسته باد

سازمان مخفی ایرانآغازسال نو،بهاری تازه ونوروزرابه مردم عزیزوگرامی ایران شادباش می گوئیم.سال نوئی که بی هیچ شک وتردیدی برای همه اعضای سازمان مخفی ایران هرروزآن  روزمبارزه وتلاش وکوشش برای نابودی کامل حکومت ننگین اسلامی خواهدبود
اعتقادوایمان کامل به آن داریم که دراین سال نو،باهمت ورزم بی امان چریکهای مسلح فدائی خلق ایران  سرزمین دربندواسیر شده مان ،ازچنگ حکومت فاشیستی،مذهبی ملایان مرتجع آزادورها وبه عمرنکبت باروسراسرننگین حکومت دینداران وحشی اسلامی خاتمه دهیم
.

سعادت،خوشی وشادمانی وپیروزی همه هموطننان راخواهان وخواستاریم
هرروزتان نوروز،نوروزتان پیروزباد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر