چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۲۳، ۱۳۹۱

کمیته شمال-ببرهای مازندران


بنام  خلق قهرمان ایران
 
باعمومی شدن خبرآغازجنگ مسلحانه توسط کمیته شمال-ببرهای مازندران برای نابودی کامل حکومت فاشیستی-دیکتاتوری ملایان،مسئولین وسران حکومت درراستای مستحکم نمودن ارکانهای نظامی ومسلح خوداقداماتی رادرمناطق شمالی کشوربویژه دراستان مازندران بعمل وبه فرماندهان نیروهای سرکوبگرخوددستوراتی راصادرنموده است
پیچیدن اسم ونام ببرهای مازندران درسراسراستان مازندران وگیلان (طبق گزارشهای ارسالی وموثق)باعث ایجادشوق وذوق وتمایل پیوستن نیروهای تازه وجوان به این گروه چریکی ومسلح درکمیته شمال شده است.
سازمان انقلابی  مابادرکی واقعی وحقیقی ازکلیه ستمهاوظلمهاوجنایتهائی که توسط ملایان جنایتکارحاکم برایران اعمال شده است وحتی گستاخی این حکومت ارتجاعی وعقب مانده تابه آنجارسیده است که علنأبه مردم ایران اعلام جنگ وقتل عام ملّت رااعلام می کند
کمیته شمال -ببرهای مازندران بادرکی درست ازوضعیت اسفناک ودلخراش جامعه ایران وباشناخت کامل ازماهیت ومنش ددمنشانه وپلیدحکومت ملایان،وجهت نابودی کامل این حکومتِ فاشیستی-دیکتاتوری وسرانجام برای رهائی کشورایران جنگ مسلحانه راآغازخواهدکرد.
کمیته شمال درانتظارپایان یافتن مضحکه های آخوندی به نام انتصابات فرمایشی ریاست جمهوری،وبحران مقطعی پس ازانتصابات درجامعه ایران خواهدبودآنگاه جنگ مسلحانه مسلحانه راآغازخواهیم کرد
خلق قهرمان ایران درآینده ای نزدیک شاهدعملیاتهای چریکی-نظامی خواهدبودکه توسط تیمهاوهسته های چریکی مسلح انجام خواهدشد


باامیدکامل به پیروزی راه مان
تنهاره رهائی          جنگ مسلحانه ست
مردم مسلح شوید
........................................
کمیته شمال-ببرهای مازندران
 
..............................................

توضیحی ازطرف بخش تبلیغاتی وانتشاراتی سازمان مخفی ایران
دوستان ورفقای گرامی
جهت شرکت دربحث وگفتگودرموردجنگ مسلحانه وآغازجنگ مسلحانه به اطاق گفتگوپرپالتالک رجوع کنید
آدرس اطاق درپالتالک


asia ana pacifice-farsi-iran

room : iran jange mosalahane

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر