چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۷، ۱۳۹۱

نظرپدرفرخ نگهداردربارهُ فرزندش

نظرپدرفرخ نگهداردربارهُ فرزندش
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=7jfHXxnI6v4

................................................

بی شرفها

بی شرفی بنام فرخ نگهدار

http://www.youtube.com/watch?v=D8HTAOgdmus
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر