چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۷، ۱۳۹۱

خبر:دراطاق گفتگو

بادرودبه همهُ رفقا

بسیارخوشحالیم که موضوعات عنوان شده دراطاق گفتگوی منتقدان سیاسی ایران مورداستقبال فراوان قرارگرفت بطوری که طبق بازدیدازآمارحضورافراددراطاقهای گفتگو،طی دوروزگذشته،اطاق منتقدان سیاسی ایران دررأس آمارقرارگرفت
امروز۱۷اسفندبرابربا۷مارس۲۰۱۳اطاق منتقدان سیاسی به مدت ۱۴ساعت متوالی باحضور۱۰۹نفرودرپایان برنامه باحضور۷۱نفرپرترین اطاق درشبکه پالتاکی بودکه بیش ازبیست نفردرباره موضوع :جنگ وجدلهای تجزیه طلبان درراستای کدام اهداف حکومت ملایان،به بحث وگفتگووسخن گفتند
به نوبه خود:رفقا:بیژن-پویان-توماج-آروین-وتعدادپانزده نفرازاعضای کمیته شمال-ببرهای مازندران(به گزارش رفیق پویان)،دراطاق گفتگوحضوروشاهدشیوه اجرای برنامه بحثهاوگفتگوهابودند
طبق گزارش رفقا:شاهین وبهمن ازآمریکا،موضوع بحث امروزدرباره دوجریان ننگین وخائن وضدبشری حزب توده وفدائیان خائن اکثریتی هاخواهدبود
امیدآن داریم که همه اعضای سازمان مخفی ایران(اگرمشکلی ازجهت ارتباط اینترنت درایران)نباشد،دراین بحث وگفتگوی مهم شرکت چراکه برای آخرین بار،سازمان مخفی ایران تکلیف نهائی خودرابانیروهای سیاسی دیگردرخارج ازکشور،روشن خواهدساخت.

باامیدبه پیروزی وموفقیت دست اندرکاران دراطاق گفتگوی منتقدان سیاسی ایران

آدرس اطاق گفتگو
---------------------------
paltalk;asian and pacific-iran -farsi
 
room : iran  montaghedane siyasiye iran
---------------------------
تاریخ وزمان آغازبرنامه
ساعت ۱بعدازظهربه وقت ایران
هفدهم اسفندبرابربا۷مارس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر