چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۲، ۱۳۹۱

اتحادچپ یا تاریخ شویی و پرچمی دیگر علیه کمونیسم؟

بیانیه مشترک سه سازمان فداییان اکثریت ، اتحاد فداییان خلق و شورای سوسیالیستهای موقت برای تشکیل اتحاد چپ مرزبندی روشن با کمونیستها دارد. بیانیه ادعا می کند که از گذشته و تجربه سوسیالیسم واقعا موجود درس گرفته و « آدم» شده اند ! این ادعا در باره گذشته ما را مجبور به مراجعه به تاریخ این سه جریان می کند تا روشن شود که آنچه در واقع از طرف آنها رخ می دهد. چیزی جز تاریخ زدایی از جنبش کمونیستی و تحریف آن به نفع اردوی سوسیال دمکراسی ، سوسیال لیبرالیسم و سرمایه داری نیست. دو جریان عمده این وحدت یعنی سازمان فداییان اکثریت و اتحاد فداییان هنوز به گذشته فدایی و ریشه سازمان چریکی خود افتخار می کنند و هر سال مراسم بزرگداشت برای آن بر پا می سازند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر