چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

خبر،جهت اطلاع همه رفقای فدائی وکمونیست

باتاسیس اطاق گفتگودرشبکه اینترنتی پالتالک دوستان ورفقای فدائی دراین اطاق،به بحث هاوگفتگوهای بنیادین واساسی دربارهُ پیدایش نیروها-گروهها-سازمانهاواحزاب سیاسی ایرانی وعملکرداین نیروهادرگذشته وحال خواهندپرداخت
این که این نیروهابعدازانقلاب ۵۷تابه حال چه عملکردها-چه سودهاوضررهائی برای جنبش های مردمی درداخل کشوروچه خیانتهائی که درخارج ازکشورمرتکب شده ویامی شوندبابررسی دقیق موردقضاوت قرارخواهندگرفت.دراین بحثهاکلیه افرادو اشخاصی که تحت عنوان مسئول یارهبرآن نیروهاواحزاب محسوب می شوندموردهدف این اطاق گفتمان قرارخواهندگرفت

خانمها:مریم رجوی-فرح پهلوی-اشرف دهقانی-میهن جزنی-مریم نمازی-آذرمجدی-و...
آقایان:فریبرزسنجری- عباس توکل-مهدی سامع-فرخ نگهدار-مهدی فتاپور-بهروزخلیق-حشمت رئیسی-یدی شیشوانی-حسین زهری-حمیدتقوائی-رضاپهلوی - علی کشتگر

نمونه هائی ازاشخاصی هستندکه بطورسلسله مراتب درباره آنان بحث وگفتگوبعمل خواهدآمد.طبق خبردریافتی ازمسئولین سه کمیته درسازمان مخفی ایران،آنان نیزبه نوبه خوددراین بحثهاشرکت خواهندکرد.کلیه رفقای فدائی وکمونیست باحضورخوددراین گفتمان سیاسی،بابیان حقایق ناگفته(تابه حال)می توانندکمکی بزرگ وموثرجهت آگاهی واطلاع رسانی به همه شرکت کنندگان دربحث وگفتگوبعمل بیاورند

باامیدبه اینکه بسیاری ازحقایق بازگوشود

آدرس اطاق گفتگو
 
palialk -asian and pacific
iran-language farsi
room : iran  montaghedane  siyasiye  iran

زمان آغازبرنامه ;هرروز
یازده ۱۱ صبح به وقت مرکزآمریکا-شیکاگو
برابربا۸:۳۰ شب به وقت ایران

تاریخ
سیزدهم ۱۳اسفندبرابربا ۲ مارس ۲۰۱۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر