چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۱۳، ۱۳۹۳

سازمان مخفی ایران

ازاعتصاب-اعتراض وتظاهرات برحق کارگران وزحمتکشان-معلمان وکارکنان بیمارستانهاوپرستاران حمایت ودفاع می کنیم

کمیته مرکزی سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر