چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

فروردین ۱۰، ۱۳۹۴

نوروزتان پیروزباد

نوروزتان پیروزباد

بایادونام رفقای جان باخته درراه آزادی ایران وسوسیالیسم رهایی بخش

_______________در یادمان جان‏باخته‏گان جنگل‏های شمال


دهه‏ی شصت دُوران تعرض سازمان‏یافته‏ی رژیم جمهوری اسلامی به دست‏آوردهای کارگران و زحمت‏کشان، و هم‏چنین دُوران عقب‏نشینی بعضاً سازمان‏ها و جریانات سیاسی از میادین اصلی مبارزاتی بود. دُورانی بود که نظام جمهوری اسلامی کمر به نابودی انقلاب و انقلابیون بسته بود و در هر کوی و برزنی، حمام خون به‏راه می‏انداخت. در چنین دُورانی تعدادی از کمونیست‏های صدیق – و علی‏رغم خفقاقِ حاکم بر جامعه – پا به‏میدان عملی مبارزه گذاشتند و با الهام از تئوری مبارزه‏ی مسلحانه و یگانه راه انقلاب، سرکوب‏گران و جلادان حاکم
را در جنگل‏های شمال ایران به‏مصاف طلبیدندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر