چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

فروردین ۲۲، ۱۳۹۴

پیام دریافتی ازفیس بوک به ایمیل سازمان

پیام دریافتی ازفیس بوک به ایمیل سازمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهاردهمین کنگرهّ کنگرخوران اکثریتی های خائن
 

 چهاردهمین کنگرهّ کنگرخوران اکثریتی های خائن درکشورآلمان باحضوروریاست چندنفرازخائنین معروف وشرورهای مشهوروابسته به رژیم دربارولایت وقیح چون بهروزخلیق وباکنترل شدیدازطرف دوباندمافیای سیاسی - اتحادفداییان خلق وحزب توده - سرانجام باصرف شام وپخش ساندیس ویک کیسه سیب زمینی واجرای دعای کمیل ازنوع خالص اکثریتی - توده ای همیشه خائن به پایان عمرخودرسید
 دراین کنگره کنگرخوران آقای فرخ نگهداررئیس خائنین، ازراه دور،وتوسط ریموت کنترل ازراه دور،چندبندتمبانی دیگربه بندهای نخی وکِشی تمبان سازمان اکثریت اضافه ودرآخرجلسه هم آقای بهروزخلیق باآرزووالتماس دعاازحاضرین اعلام کرد:
برادران جان برکف اکثریتی
 برویدتاکنگره بعدی،فعلاًغازتان رابچرانید...سماغتان رابجوید...و...کشک تان رابساوید...
انشاالله سال دیگرچندتابنددیگربه تنبانتان اضافه خواهیم کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر