چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۱، ۱۳۹۴

یک جوان بیمارروانیِ طرفدارسیدرضاپهلوی

جوان بیمارروانیِ طرفدارسیدرضاپهلوی

بی هیچ شک وتردیدی ، هرشاگردی که ازدفتروآموزشگاه عقیدتی -سیاسی آقای سیدرضاپهلوی مدرک اکابری سیاست رادریافت کرد،بهترازاین شاگرددلقک وجوکرنبودند
بایدازشاگردان روان پریشان سیدرضاپهلوی پرسید:
دریک جمع بندی حاصله ازلحاظ روان شناسی،چراهمه طرفداران آقای رضاپهلوی یاکاملاٌدیوانه ویاعقل چندان درستی ندارند؟
این جوان ناقص العقل نمونه بارزی ازیک شاگردمرخص شده ازتیمارستان عقیدتی -سیاسی شاهزاده رضاپهلوی ست
جوانی که رودست همهْ طرفداران دیوانه رضاپهلو زده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر