چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۱، ۱۳۹۴

سازمان مخفی ایران

سازمان مخفی ایران
 

جهت اطلاع رفقای چریکهای مسلح فدائی خلق درسازمان مخفی ایران


کمیته مرکزی سازمان مخفی ایران شامل همه رفقای رده بالای تشکیلاتی ازرفقای مسئول درکمیته مرکزی سازمان -(رفیق بیژن مسئول کل سازمان) ومسئولین نظامی کمیته شمال - ببرهای مازندران -ازایران خارج شده وواردیکی ازکشورهای اروپای شرقی شدند واکنون مقیم آن کشورهستند
توضحات بیشتردرامرچرائی خروج رفقای  رده بالای تشکیلاتی ومسئولین اول سازمان مخفی ازایران

بزودی درسایت سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر