چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۰، ۱۳۹۲

شورش نهائی ملی درایرانشورش نهائی ملی درایران
 

سراسرایران شورش خواهدکرد،ایران باستان بامردمانی دارای فرهنگ باستانی،سرانجام شورش وشورشی نهائی رابه انجام خواهندرساند.
ملت ایران خسته وکوفته ازهمه چیزدردنیای فعلی وحاضرشده است.
ملت ایران پاسخ کلیه بدبختی های ۳۵ سال پیش راباشورش،باانتقامی سخت وبی گذشت،خواهدداد
،ملت ایران سرانجام سرنوشت خودرابدست خودخواهدگرفت

پیش به سوی جنگ مسلحانه تنهاراه رهائی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر