چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۸، ۱۳۸۹

My Movie siyahkal 6سازمان مخفی ایران تقدیم می کند


چهلمین سالگشت حماسه پرافتخارسیاهکل گرامی باد
وتقدیم به ببرهای مازندران،این چریکهای راستین جنبش پیشتازفدائی خلق
رزمتان همواره پیروزوچهلمین سالگردحماسه سیاهکل،مبارکتان باد
وباتقدیم احترامی انقلابی به رفقای رزمنده درجنبش مقاومت مردمی بلوچستان،پژاگ،ورفقای مبارزدرگروه تندر
هدیه ای ناقابل ازطرف بخش ان
تشاراتی سچفخا
پژواگ-تاجیکستان-شهردوشنبه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر