چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۲۰، ۱۳۹۲

حمله به مکانهای مزدوران ددمنش اسلامی درخارج ازایران

                              درخارج ازایران،اینگونه بایدبه اماکن مزدوران ددمنش اسلامی حمله کرد  
__________________________________
 
 
بحران سیاسی،اجتماعی درایران آغازشد،بحرانی که علیه حکومت ننگین ملایان وآغازجنگ مسلحانهُ سراسری توسط سازمان مخفی ایران خواهدبود،بحرانی که حکومت ننگین ملایان نمی تواندخودراازمنجلابی که بادست خودساخته است،نجات دهد این بحران،به نفع مانیروهای مبارزوآزادیخواه تمام خواهدشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر