چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۱۳، ۱۳۹۲

قبرهای عجیب پیامبران

طول قداین پیامبران بامعیاروموازین علمی خوانایی نداردوشایدموجب خنده خوانندگان گردد
 
___________________________________
 
آدم بسیارقدبلندبودبه نحوی که پای درزمین وسردرآسمان داشت وهنگامی که می­خوابیدسردرمشرق وپادرمغرب داشت وخدابه اوتوانائی داده بودکه تمام دنیارااز ابتداتاانتهامی­دید،امّاچون عصیان کردازطولش کاسته شدتاآنجاکه به اندازه‌ی سایرافراد بشر شد
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر