چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۰۸، ۱۳۹۲

فیلم:اشک خورشید

بادرودبه همهُ رفقای چریکهای مسلح فدائی خلق ایران
فیلم زیباودیدنیِ اشک خورشید

هرچندسالهاست که ازاین فیلم زیباودیدنی می گذرد،اماجالب اینجاست که فرهنگ کثیف وننگین هالیوودی جایگزین،وبسترمناسبی برای رشدونمودرمحیط میکروب وویروس پرورِفرهنگِ لجن آخوندیسم حاکم برایران ودراین بین،نابودی آهسته آهسته وگام به گام وپله به پلهُ فرهنگ پاک واصیل ایرانیان،شده ومتاسفانه فرهنگ کثیف هالیوودِامپریالیسم وکاپیتالیسم وحشی وافسارگسیخته،برارادهُ اکثرایرانیان استیلاوچیره گشته هست
اماچه کنیم؟دنیای امروز،دنیای پیشرفته ومدرن امروزی ماانسانهای به اصطلاح متمدن هست،وامپریالیسم وفاشیسم وکاپیتالیسم وحشیِ افسارگسیخته،هیچ جایی برای بیان گفتمان انسانی نگذاشته است،پس بایدچون آنان رفتارکرد
پاسخ جنگ،جنگ،پاسخ گلولهُ دشمن شلیک مداومِ گلولهُ مسلسلها،وتهاجم نهائی،باااسلحه،نه تنهابرفرهنگ کثیف آخوندها،بلکه براربابانشان،فاشیسم-کاپیتالیسم وامپریالیسم جهانی ست

مرگ برحکومت ننگین اسلامی و امپریالیسم جهانی
بهتراست مزدورکُشی راازهمان فرهنگ هالیوودی تجربه کنیم
وچون خودشان باآنان برخوردکنیم،چون یک چریک فدائی خلق مسلح
 
درمقابل امپریالیسم جهانی
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر