چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۵، ۱۳۹۲

درگذشت ژنرال جیاپ:فرماندهُ پیروزمند

ژنرال جیاپ،فرماندهُ پرافتخاروپیروزمندِنبردمعروف دین بین فووقهرمان ملّی ویتنام درسن ۱۰۲سالگی درگذشت
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر