چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۷، ۱۳۹۲

پاسدارمزدورجنایتکار،مجتبی احمدی چراترورشد؟

پاسدارمزدورجنایتکار،مجتبی احمدی چراترورشد؟
 
 

باآغازوتاُسیس اطاق گفتگوی سازمان مخفی ایران درجهان اینترنتی پالتالک به نام جنگ مسلحانه درایران،که سه نفرازرفقای مسئول این اطاق به همراه رفیق البرز،مسئولیت ادارهُ اطاق گفتگورابرعهده داشتند،باعث آن شدکه این اطاق موردتوجه وموردهدف وزارت ننگین اطلاعات آخوندی وسپس موردحملهُ ارتش به اصطلاح سایبری بسیجیان وپاسداران مزدورقرارگیرد
دربرنامه های سیاسی-نظامی اطاق جنگ مسلحانه درایران،به طورمرحله ای،وبه دفعات مکرر،هرچهاررفیق مسئول ازطرف مزدوران جنایتکاررژیم بویژه ازطرف پاسدارمزدورجنایتکار،مجتبی احمدی،بابیاناتی ازقبیل:...شماهاشناسائی شده اید...بزودی خانواده هایتان راجلوی چشمانتان خواهیم آوردومجبورتان می کنیم خودتان راتسلیم کنید..
رفقای مسئول دراطاق جنگ مسلحانه درایران بویژه کاررفیق البرزبااین مزدوران نیزبه تهدیدات جدی کشیده شد.به مدت ۲ماه هم اطاق جنگ مسلحانه وهم مزدوران جنایتکاری که رفقاراموردتهدیدقرارمی دادند،توسط سه نفرازرفقای مهندسِ کامپبوتردرتهران کنترل وسرانجام مزدورجنایتکار،مجتبی احمدی و۵همکاردیگراین مزدورشناسائی وکارتهدیداین مزدورجنایتکارسرانجام،مرگ وترورانقلابی شد

درس عبرت وپاسخی به گستاخی های مزدوران رژیم،که دیگررفقای مادرسازمان راتهدیدنکنند
آدرس اطاق گفتگوی سازمان مخفی ایران درپالتالک
 
paltalk- Asian&pacific-iran
room:IRAN jange mosalahaneh dar iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر