چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۷، ۱۳۹۲

انتخاب یک مقالهُ ارسالی وپاسخی کوتاه ازطرف ما


نویسنده این مطالب،سعی وتلاش خودراکرده وبدجورخودرابه درآهنی ودیواربتونی کوبیده است تانشان دهدکه می توان باارائهُ یک سری کلمات وواژه های سوسول منشانهُ سیاسی،حکومت ننگین اسلامی رارام کردوفراموش کرده است جرات به خرج داده وعلناًعنوان کندکه نه تنهاانتقامی سخت وخونین ازحکومت ننگین اسلامی وهمهُ داروسته های ارتجاعی اش،که جنگ مسلحانه وسراسری توسط چریکهای مسلح کمونیست وفدائی درراه واین مبارزه تنهاراه رهائی ایران گرامی ست
 
_____________________________
 
پیشنهادی به حاکمیت جمهوری‌اسلامی ازطرف یک بر‌انداز

با این سه پرسش و پاسخ مقدمه مقاله‌ای را آغاز کردم و علت برانداز بودن خود را در این سه پرسش و پاسخ بیان کردم. معمولا افراد برانداز در درون و برون از ایران خود را در یکی از سه قالب عمده میابند:
1- پادشاهی‌خواهان یا به قول جمهوری‌اسلامی سلطنت‌طلبان،
2- مجاهدین خلق،
3- چپ‌های کمونیست، گروه کوچکتر براندازها جزو گروه‌های جمهوری‌خواه در انواع و اقسام رنگ‌های آن هستند
 
______________________________
 
ازبدشانسی حکومت ننگین اسلامی،جای بسی خوشوقتی ست که براندازان واقعی حکومت،یاطرفداران کمونیستهای واقعی وچریکهای فدائی خلق هستندیاطرفداران انجمن پادشاهی ایران دومتحدقوی وهمسنگر
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر