چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

دوران فدائیان کم حافظه

وقتی مدعیان فدائی،بدلیل کم حافظه شدن،سرودزیبای انترناسیونال راازروی کاغذنوشته می خوانند
احمتالاًسرودحکومت ننگین ملایان رابدون نوشتهً روی کاغذمی خوانندوازبرحفظِ حفظ اند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر