چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۵، ۱۳۹۲

ژنرال جیاپ:فرماندهُ پیروزمندنبردمعروف دین بین فو

ویت کنگها:چریکهائی که هنوزامپریالیسم وفاشیسم،ازآن وحشت دارند
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر