چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

تروریک فرمانده وازمسئولین سپاه ددمنش پاسداران

یکی ازمسئولین وازفرماندهان سپاه ددمنش پاسداران جنایتکاردرکرج ترورشدوبا۲گلوله به جهنم واقعی ارسال شد.این پاسدارجنایتکارازفرماندهان پاسداران ددمنش سپاه امام حسن مجتبی بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر