چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۱، ۱۳۹۲

حسن روحانی کلیدسازوکلیددارچه بخواهدچه نخواهد

حسن روحانی کلیدسازوکلیددارچه بخواهدچه نخواهدماجنگ مسلحانه راآغازخواهیم کردترورهای انقلابی راآغازوبمبهارادرمراکزمملوازمزدوران ددمنشِ دینداراسلامی،منفجروتک تک سران حکومت ننگین رابه جهنم واقعی ارسال خواهیم کرد

همیشه زنده وپاینده بادآزادی ایران گرامی ما
________________
 
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر