چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۵، ۱۳۹۲

براستی:آیاایرانیان تااین قدروحشی شده اند؟

زیرسایه وجودی حکومت ننگین ووحشی ملایان،آیاایرانیان تااین حدوحشی شده اندکه به حیوانات بی گناه،اینگونه وحشیانه حمله می کنند؟به حیوانات بی گناهی که نسل شان درحال نابودی ست براستی دراین میان،وحشی واقعی کیست؟ایرانیان یااین پلنگ زیبای بی گناه؟
 
 


حمله دلخراش ایرانیان وحشی شده به پلنگ بی گناه
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر