چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۲، ۱۳۹۲

به یادبرنامهُ زیبای پارازیت

به خاطررفیق کامبیزحسینی وهنرهای زیبایش
جالب این است که چرادوتادوست هنرمند یکشبه باهم دشمن می شوندآنهم درآمریکای امروزی
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر