چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

یادآوری یک طنززیبا

بادرودفراوان ومجددبه رفقای هنرمندمجاهدخلق
حسن روحانی کلیدسازوکلیدداررژیم ولایت وقیح رابگذاریم کنار،محمودعنتری نژادرابچسبیم که حالانمی داندخروهالهُ نوروانرژی هسته ای خرمائی خودراکجاببندد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر