چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۰۵، ۱۳۹۲

دولت وحکومت نجس وکثیف اسلامی وعمامه به سرآخوندی

دولت وحکومت نجس وکثیف اسلامی وعمامه به سرآخوندی:نگواشرار

خیلی جرات داری بگو:چریکهای مسلح بلوچستان

در درگیری مسلحانه شب گذشته مزدوران ننگین حکومتی(پاسداران جنایتکاردرلباس مرزبانان ارتشی)با افراد مسلح در مرزشهرستان سراوان ۱۴ مزدوربه هلاکت وبه جهنم واقعی ارسال وفرستاده شدند

حالابلندگوهای حکومت نجس آخوندها،هی ندبه خوانده وزاری سردهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر