چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۰۱، ۱۳۹۲

سی سال مبارزهُ قهرمانانهُ مسلحانه

سی سال مبارزهُ قهرمانانهُ مسلحانهُ مردم میهن پرست ویتنام علیه فاشیسم-امپریالیسمِ فرانسه وآمریکا
تجربه ای تاریخی برای مردم ایران درمبارزه بافاشیسم دینی-اسلامی ملایان حاکم برایران
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر