چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

نمازندانیدجزایتان مرگ است اینهم مدرکش ازسوریه

دین کثیف ونجس وگُه ی اسلام ننگین-حزب الله حرامزاده رابایدکُشت همانطورکه خودشان می خواهند
وقتی علیه افرادبی گناه وبی دفاع چنین جنایتی رامرتکب می شوندپس بایدحزب الله کثیف ونجس راقتل عام کرد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر