چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۹، ۱۳۹۲

رفیق پویان مسئول کمیتهُ شمال

رفیق پژواگ گرامی:درصورت وجودوقت درامرانتشاردرسایت سازمان:لطف کن ازخانم زینت میرهاشمی سئوال کن،چه خبرازرفیق ش....(حذف نام ازطرف سایت سازمان)....،....چی شد؟ازفعال سیاسی تان درترکیه ویونان وآمریکا...،فعلاًخشونت علیه زنان راول کن،اول فعال سیاسی گروه تان(هویت)رانجات بدهیدنجات زنان ازخشونت پیشکش تان
 
 آقای مهدی سامع وخانم زینت میرهاشمی

درصورت امکان یک  میزگرداین چنینی یاکنفرانسی هم دربارهُ فعال سیاسی عضو گروه تان هم برگزارکنید
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر