چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۱۱، ۱۳۹۲

ملّت ایران حتی مبداتاریخ خودرانیزنمی داند

 
شرم برآن ملّتی بادکه حتی تاریخ سرزمین خودرانیزنمی داند
بیچاره ملّت عقب ماندهُ ایران
__________________
بادرودبه آقای بهرام مشیری
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر