چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۲۶، ۱۳۹۲

ویتنام سمبل سرزمین میهن پرستان ومبارزات چریکی

 
سرزمین ویتنام:سی۳۰سال مبارزهُ مسلحانه وجنگ میهنی علیه دودشمن:فاشیسم فرانسه وامپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا

ویت کنگ:واژه ای که فاشیسم وامپریالیسم،حتی ازشنیدن نام آن وحشت داردولرزه براندامش می افتد
 
یادونام همهُ ویت کنگ هاگرامی باد
 

 
تنهاره رهائی ازچنگ ملایان ددمنش

جنگ مسلحانه  جنگ مسلحانه  وجنگ مسلحانه ست
____________________

سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر