چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۰۴، ۱۳۹۲

نبردراه آهنها

تقدیم به همهُ کارگران وزحمتکشان که درسراسرایران علیه حکومت فاشیستی-دینیِ ملایان حاکم برایران،مبارزه می کنند،امیدآن داریم که این مبارزه سرانجام بامبارزهُ مسلحانهُ همهُ زحمتکشان مبارزدرایران به پیروزی نهائی برسد

به امیدپیروزی نهائی وآزادی کامل ایران گرامی
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر