چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۱۱، ۱۳۹۲

خبر


مادرصلاحی درگذشت
 
رفیق صدیقه حائری(مادرصلاحی)درسن ۸۸سالگی دراستکهلم،درگذشت،مادرصلاحی،مادر۳ چریک فدائی خلق،رفقای جانباخته،جواد،کاظم وحسین صلاحی بودکه زمان ستم شاهی توسط مزدوران ساواک جان خودرافدای آرمانهای راستین خلق کردند

رفیق محمود محمودی همسرِ رفیق مادرصلاحی نیزپس ازتحمل شکنجه های فراوان درپائیزسال ۱۳۶۵توسط جمهوری ننگین ملایان ،اعدام شد

یادونام رفیق مادرصلاحی گرامی وروحش همیشه شادباد
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر