چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۷، ۱۳۹۲

دردفاعی جانانه وقاطعانه ازحق وحقوق رفقای فدائی خلق

اپورتونیست های انحلال طلب جنبش فدائیان،سازمان های فدایی را ترک می کنند
 
آنچه که ما باید بدانیم!

آخرین دستاورد ورشکستگان سیاسی در درون سه سازمان چپ (!) را با هم مرور می کنیم و در همینجا رضایتمندی وخرسندی خودمان را به نام کمونیست های جنبش فدائی ابراز می داریم و آماده می شویم خروج اپورتونیستهای انحلال طلب از درون جنبش فدائی را جشن بگیریم
 
 
___________________________
 
دراین جشن وپایکوبی بارفقای فدائی خلق همراه خواهیم بود
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر