چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۹، ۱۳۹۲

مبارزه برای تسلیم-:علی شمس

اخیرا بر روی تعدادی از سایتهای اینترنتی مطالبی بصورت نوشتاری و خود مصاحبه ای با رویکرد ایجاد "تشکل بزرگ چپ" منتشر گردیده و در حال انتشار است. که نویسندگان و گویندگان مطالب مذکور دارای سابقه چپ و عقبه اکثریت آنها به جنبش چریکی فدائیان در دهه چهل و پنجاه شمسی برمیگردد. افراد مذکور اگرچه دارای گذشته مشترکی هستند اما به گفته خودشان اهداف گوناگونی را از ایجاد تشکل بزرگ چپ دنبال می کنند، زیرا که دارای گرایشات سیاسی مختلفی هستند که در ادامه بطور اختصار به برخی از این گرایشات اشاره خواهم کرد. با نظری اجمالی به آن چه که تا کنون در این زمینه به نگارش در آمده و نیز با اندکی شناخت نسبت به سه تشکل فعال در ایجاد "تشکل بزرگ چپ" (سازمان فدائیان اکثریت، سازمان اتحاد فدائیان و شورای موقت سوسیالیستهای چپ)، میتوان این گرایشات را به وضوح مشاهده کرد:
۱- گرایشی که بدنبال همکاری با رژیم اسلامی است و به هیچ وجه نظام حاکم را نفی نمی کند و حتی زیر سئوال نمی برد و به دنبال مراودات و همکاری ترجیحأ با جناحی است که دست بالا را دارد، تا آنجا که در مقاطعی حتی درپی رهنمود دادن به آن هم برآمده است. این بخش در حقیقت منافع قشری را در جامعه نمایندگی می کند که سودش در تداوم نظام حاکم است و تا کنون هم حاضر به همکاری های حتی مقعطی با هر نیروئی که در پی جایگزینی نظام حاکم است نشده و معتقد است که باید طوری بی خطر حرکت نمود که استبداد از ما نترسد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر