چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۲۹، ۱۳۹۲

درقاموس کمونیستهای واقعیبادرج مطلب زیباوحقیقتاًخواندنی درپُست پائین ودرپاسخگوئی کوتاه به رفیق(کوهبنانی)

مطمئناًدرقاموس وشرفِ اخلاقی هیچکدام ازکمونیستهاوسوسیالیستهای انقلابی ایرانی اماواقعی وراستین،چنین دیدگاه ونظری وجودخارجی نداشته ونداردکه رفیق استالین یک جنایتکارملی درزمان خودبود،بلکه برعکس رفیق ژوزف استالین رهائی بخش جامعهُ آن زمان شوروی سوسیالیستی بودوایران گرامی مادرشرایط فعلی وحاضر،نیازمندیک رفیق استالین دیگراست تاازچنگ دیکتاتوری فاشیستی،دینی ملایان،آزادورهاشود

به امیدآنروز
بخش تبلیغاتی واینترنتی سازمان مخفی ایران
وباسپاس ازگفتارجالب وحقیقتاًخواندی یتان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر