چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۹، ۱۳۹۲

چه خوش گفت دخو،یادش بخیر

ا. م. شیری
همین روزها معلوم شد که سه سازمان به اصطلاح سیاسی و در عین حال «چپ ایرانی» که گویا از «چهار سال»(۱) پیش مشغول مذاکره و گفتگوی فشرده با هم بوده اند، به افکار بکری دست یافته و یافته خود را که بی شباهت به یک نوزاد ناقص الخلقه بغایت کوچکتر از کوچکترین مغز فعال در آن مذاکرات چهار ساله نیست، با گشاده دستی در اختیار جامعه سیاسی ایران قرار داده اند. بعبارت مشهور، «کوه موش زائید» و زاده خود را به «کندوی ملت» رها کرد.
سخن بر سر باصطلاح «فراخوان برای مشارکت در روند شکلدهی تشکل بزرگ چپ»(۲) است که سه سازمان ظاهرا سیاسی «فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران» خطاب به «…، شما احزاب، سازمان‏ها و فعالین چپ»(۳) صادر کرده اند
 
..............................................
 
صادر کنندگان «فراخوان خطاب به شما…» تنها به همین هذیان گوئی بسنده نکرده، در ادامه، در بخش باصطلاح «خطوط مشترک»، عنان گسیخته تر به جنبش کمونیستی تاخت آورده و «گسست از سیستم فکری و عملکردی «سوسیالیسم واقعا موجود»(۵) را که گویا «زمینه ساز» معاشقه بین این سه جریان بوده است، بعنوان شرط اول «شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ» به «شما…» نیز توصیه می کنند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر