چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آذر ۲۵، ۱۳۹۲

میشل باشله رئیس جمهور شیلی

خانم میشل باشله،نمایندهُ احزاب چپگرای شیلی،مجدداًرئیس جمهورشیلی شد
باتبریکات مجددبه همهُ رفقای چپگرادرشیلی
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر