چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۹، ۱۳۹۲

لیست سیاه وننگین اکثریتی های همیشه خائن

لیست زیرشامل افرادی ست که یک جاکش سیاسی به نام فرخ نگهدار،آنان رابه قتلگاه فرستاد،یک فردبی شرف وحقیقتاًجاکشِ مزدوروخودفروش،یک روسپی سیاسی بنام فرخ نگهداروهمپالگی های جاکش ترازخود
هنوزآنقدربی شرم وپررووبی حیاتشریف دارندکه اینگونه اقدام به بی شرفی وجاکشی سیاسی خائنانه می کنند،افرادی که دراین لیست نامبرده شده اندهمان کسانی هستندکه توسط فرخ نگهداربی شرف وجاکش به قتل گاه فرستاده شدند
 
 
____________________________________
 
خبردربارهُ فرخ نگهدارخائن

طبق اعتراف همراه باترس ووحشت فراوان،روسپی وجاکش سیاسی،فرخ نگهدار،دریکی ازاطاقهای گفتگوی پالتالکی متعلق به باندجنایتکارفدائیان اکثریتی،اعلام کردکه ازطرف اعضای کمیته خارج ازکشورسازمان مخفی ایران تهدیدبه ترورانقلابی شد
طی تماس بامسئول کمیتهُ خارج ازکشوروپاسخگوئی دربارهُ تهدیدبه ترورانقلابی فرخ نگهدارخائن،مسئولِ ک.خ.ا.ک،این تهدیدراتأئیدوگویاتوسط خودرفیق البرزتهدیدشده وبه فرخ نگهدارخائن اولتیماتوم نهائی راداده تاآنجاکه ازرفقای تحت مسئولیت خوددرخارج ازکشورخواستارآن شده است که به عنوان یک دستورتشکیلاتی وکمیته ای،فرخ نگهدارخائن وهمسرش راترورانقلابی کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر