چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

دی ۰۶، ۱۳۹۲

فیلمِ گلوگاه

بادرودبه رفیق گرامی گلوگاهی که این فیلم رابرای ماارسال کرد اماگویاسازندهُ این فیلم شوخی احمقانه ای راباخودمردم گلوگاه کرده یاقصدتمسخرمردم این شهرراداشت،دراین فیلم ازهمه جاوهمه چیزصحبت شده است جزخودمردم گلوگاه،وهرآنچه ستمی که توسط حکومت ننگین ملایان برسرمردم این شهرآمد،کارگردان این فیلم درامررساندن یک پیام،دربارهُ مردم شهرگلوگاه کمی ناشی وبی تجربه تشریف دارد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر