چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

آبان ۱۶، ۱۳۹۲

جهت تفهیم بیشترِنسل احمقهاوکودنهای موجوددرجامعهُ فعلی ایران

جنگ ،جنگ است وجنگ مسلحانه هم جنگ مسلحانه،جنگ مسلحانهُ پارتیرانی بادشمنِ ددمنشی چون حکومتِ کثیف وننگین ملایان وعمامه داران،مثل انتخاب میوه ای نیست که ریزودرشت اش راانتخاب کنید،جنگ مسلحانه باحکومتِ ننگین ملایان که دیگر،خوب وبدرانمی شناسد؟آخوندومزدورخوب،آخوندومزدورِمُرده است

آخوندومزدورمسلح اش رابایدکُشت
درودبیکران به چریکهای مسلح بلوچستان
_______________________
 
ترورهای انقلابی درایران شروع شد:ازکردستان تابلوچستان وازمارندان تاخوزستان
 
دادستان زابل ترورشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر