چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۰۵، ۱۳۹۲

گزارش رفیق سعید-کمیته مرکزی:درج مجددیک مطلب وگزارش

بادرایت وآگاهی وجهت یادآوری همه رفقای فدائی خلق،درسازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 طبق مفادومواردموجوددراساسنامه وقوانین درون سازمانی،که این مفاددرنشست رفقای مسئول سازمان،در۱۹بهمن۱۳۷۲درتهران ودرمنزل رفیق بیژن،به قوانین دیگردراساسنامه،اضافه شد
 
یک-هیچ یک ازاعضای اصلی-اعضای رابط-ومسئولین رده بالای سازمان مخفی ایران،حق ارتباط باتشکیلاتهاوسازمانهای سیاسی مربوطه یشان،که سابقاًبرای آنهافعالیت سیاسی،انجام می دادندرانداشته وجهت پایداری وادامه مبارزات سیاسی-نظامی سازمان،ازگروههاونیروهای سیاسی مربوطه دوری جویند
دو-مسئولین رده بالای سیاسی،جهت ارتباط وتماس باهرگروه یانیروی سیاسی دیگرکه قصدادامهٌ جنگ مسلحانه باحکومت رادارندمستلزم هماهنگی باکمیته مرکزی وکمیتهٌ سیاسی-نظامی سازمان(کمیتهٌ شمال)بوده،وهرفردمسئول درسازمان،جدای ازاین دستورعمل کند،ازکلیت سازمان اخراج خواهدشد
سه-هیچ یک ازمسئولین سازمان،حق عضوگیری ازافرادرابطورخصوصی نداشته وکلیه فعالیتهادراین زمینه،بایدبااطلاع مسئولین امنیتی-کمیته مرکزی سازمان ومسئول کمیته شمال،انجام شود
 
در۱۹بهمن۱۳۷۲درمنزل رفیق بیژن،اکثررفقای مسئول درسازمان ومسئولین کمیته ها،هم جهت اجرای مراسم سالگردحماسه سیاهکل وهم جلسه سالانهٌ سازمان،گردهم آمدند.مسئول برگزاری جلسه،رفیق حمید(عضوکادرمرکزی سازمان)بابیان یک سری دستورات وفرامین پیش ازجلسه-اعلام مشکلات موجوددرسازمان-وسرانجام،تعیین خط ومشی سچفخادرقبال نیروهای سیاسی دیگر،ازرفقادرخواست پیشنهادورهنمودکرد
 
رفقا:توماج-اوکتای-جمشید-ازجنبش خلق ترکمنصحرا
رفقا:حمیدشیبانی-شهرام مازندرانی-پیمان زهرابی-ازگروه ارتش آزادیبخش خلقهای ایران-آرخا
رفقا:بیژن-آروین-تیمورخانبابائی-جاویدکرمخانی،ازمدافعان سچفخا-بی اعتقادبه انشعابهادرسچفخا
رفقا:پویان-رضا(پژواگ)-بهمن-البرز-شاهین-پرویز(رفیق رئیس دادگاه مخفی)،مدافعان خط اشرف دهقانی
رفقا:نیما-کاوه سهرابی-من(سعیدمیرشاهی)-فرهاداعلائی،-فدائیان اکثریت
رفقا:تیمور-شهاب-بهرنگ-سازمان فدائیان اقلیت
رفقا:پژمان-بهرام رستمی-آرمان گیلانی وکاک بیژن-حزب کمونیست ایران
 
دوجلسه پیش ازاین جلسهٌ مهم،یعنی در۱۹بهمن ۱۳۷۰تنها۹نفرازرفقادریک جلسهٌ سرّی ومخفیانه درمنزل رفیق پرویز(رئیس دادگاه مخفی)،درتهران،شرکت واولین بیانیهٌ سازمان تحت عنوان اعلام موجودیت،صادرمی شود:اعضای شرکت کننده به نمایندگی ازاعضاوافراددیگریعنی ازطرفِ۵۶عضواصلی وفعال سازمان،درآن تاریخ،عبارت بودنداز
 
رفقا:پرویز-بیژن-آروین-شهرام مازندرانی-پویان-توماج-البرز-پژمان-وبهرنگ
 
درجلسهٌ بعدی یعنی در۱۹بهمن۱۳۷۱نیزعلاوه بر۹عضویادشده،ازشش نفردیگرازرفقابه جلسه دعوت،اماازدعوت من ورفقا:نیما-کاوه سهرابی-فرهاداعلائی،اجتناب وپرهیزوخودداری می کنند....،طبق یک بیانیهٌ مخفی سه روزپس ازجلسه،درتاریخ،۲۲بهمن۱۳۷۱،ازطرف کمیتهٌ مرکزی سازمان،دستوردریافت کردیم که عنوان شده بود

طبق تصمیم کمیته مرکزی سازمان مخفی ایران،رفقا:نیما-کاوه سهرابی-سعیدمیرشاهی-وفرهاداعلائی،ازهواداران وفعالین سازمان فدائیان اکثریت،ازعضویت اصلی درکادرکمیتهٌ مرکزی،خارج وبصورت اعضای پیرامونی به فعالیت خودادامه خواهند
 
امضاکنندگان بیانیه
 
رفقا:پویان-شهرام-بهمن-البرز(بانام مستعارسازمانیِ.....درآن زمان)-حمیدشیبانی-پیمان زهرابی-توماج-تیموروبهرنگ
 
واینگونه خصومت ودشمنی مدافعان جنگ مسلحانه،دریک جنگ مخفی دردرون سازمان،باماورفقای دیگرشروع شد،خصومت گران وجنگجویانِ چریکی درسازمان،دریک اتحادایدئولوژیکی،من ورفقای(به اصطلاح طردشده)رابدلیل آنکه والدین ماازخط فدائیان اکثریت،دفاع وسرانجام اعدام هم شده اند،محکوم به(خیانت)ازطریق همکاری باحکومت،وحتی(مزدورچندلباسه)خطاب،وبزرگترین دلیل(آغازخصومت ودشمنی باما)راعدم اعتقادمابااصلیت جنگ مسلحانه،وازاین روش حتی مارامحکوم به(اهانت به کلیت جنبش فدائیان خلق)نموده،وشمشیربرندهٌ دوسره رابرسرماقرارمی دهند
شدت بخشیدن حس تنفروانزجارنسبت به خط ومشی وجریان فکری فدائیان اکثریت،دربین اعضای سازمان توسط متعصبین وفناتیکهای دوآتشهٌ مدافعین جنگ مسلحانه،تئوریزه وسپس واردفازعملیاتی واجرائی می شود
آقای...(توضیح:باپوزش ازحذف نام اصلی رفیق البرز-بخش تبلیغاتی)...بانام تشکیلاتی وسازمانی.....وامروزبانام البرز،دریک نامهٌ ارسالی به من ورفقادرتاریخ۱۶بهمن ۱۳۷۲درابرازدشمنی خودازدریک چریک دوآتشه،که بی شک معلم واستادش خانم اشرف دهقانی به ایشان،آموزش سیاسی،داده بود،واردِمجادلات سیاسی می شود.البرزکه یکی ازتئوریزه سازان،آن نفرت ودشمنی ست دریک تهدیدچریکی مختص خودواستادومعلم اش،گفته بود
باآگاهی کامل ازکلیهٌ نتایج مخرب وویرانگری که جریان وباندخطرناک فدائیان اکثریت،درجنبش پیشتازفدائی،بوجودآوردپس شمامدافعان همان جریان مخرب،بهتراست فِکروبکردیگری برای خودکنیدنه من ونه رفقای فدائی دیگرهرگزاجازه نخواهیم دادکه واپس مانده های یک جریان ارتجاعی،به رمزورموزواسرارسازمان،رخنه ونفوذکنندتوودوستانت هرگزفراموش نکنیدکه اینبارشلیک گلوله برپیشانی هرخائنی هست،که قصدتوطئه یاچاپلوسی درسازمان رادارد
تئوریسین چریکیِ رفقای متعصب وفناتیک فدائی درسازمان،که جزرنگ جنگ چریکی،وترورهای به اصطلاح انقلابی،هیچ رنگ سیاسی دیگررانمی شناسد،به همین دلیل هم هرگزبرای یک لحظه به مخالفین خود،نه حق اظهارنظرداده ونه حتی فرصت گفتمانی کوتاه،به(ترکتازی های)چریکی خودادامه می دهد،این چریک متعصب ودوآتشه،نمی خواهدابداًگوش فرادهدکه اگروالدین ماگناهی رامرتکب شده اند،ماچرابایدگردن زده شویم،اگرجریان به اصطلاح فدائیان اکثریت،اگرواگرواگر،جریانی خائن،مزدور،آدم فروش بود،ماکدام رفیق فدائی درسازمان رافروختیم،?به کدام رفیق خیانت کردیم?،کی وکجامزدوری حکومتِ ننگین آخوندهاراکردیم،?اگربنابرآن باشدکه خصلتهای فردی وخصوصیِ سیاسی،عقیدتی یک فردرابراساس عقایدسیاسی والدینِ آن شخص سنجیدبایدبگویم که آقای البرز،آقای پویان،آقای شهرام مازندرانی آقای بهمن
 
والدین وپدربزرگ ومادربزرگ همهٌ شماازتوده ای های متعصب قدیمی بودند
 
رفیق کوچک شما-چریک فدائی خلق:سعیدمیرشاهی-تهران
شهریور -۱۵- ۱۳۹۱
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر