چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۰۷، ۱۳۹۲

دبی-العربیه.نت فارسی

 
 
باتاکید برعدم دخالت روسیه درصورت حمله به سوریه
 
یک مبنع روس:آن زمانی که مابرای دفاع ازدیگران می جنگیدیم به پایان رسیده است
 
 
چنین عملی طبیعی می باشدوزمانی که م برای دفاع ازدیگران می جنگیدیم به پایان رسیده است.ما درصدد به دست آوردن حداکثراطلاعات ممکن به منظورحفاظت ازامنیت ملی روسیه وتحلیل دقیق تاکتیک های طرف های درگیردرجنگ احتمالی و استفاده از نتیجه گیری هابه سودآینده هستییم
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر